Filosofi


EVOLUTIONENS POTENTIALE

Mennesket er en fantastisk skabning. Vi besidder nemlig evolutionens impuls og vi er bevidste om den. Vi udvikler vores evner og bevidsthed i rivende hast og vi er i stand til at gøre vores forestillinger om fremtiden til virkelighed.

Menneskets udvikling har dog igennem de seneste par hundrede år vist sig, at have en meget uheldig sideeffekt. Nemlig at vores udvikling sker på bekostning af livets udvikling.

De basale økosystemtjenester vi er afhængige af er i fare for at bryde sammen og biodiversiteten indskrænkes dag for dag, som følge af den måde vi lever og producerer på. Det er indlysende, og meget vigtigt at forstå, at menneskets muligheder for at udvikle sig yderligere indskrænkes markant hvis økosystemtjenester så som bestøvning, rent drikkevand, et stabilt klima og frugtbar jord pludselig ikke er til rådighed.

Næste niveau af forståelse er, at når biodiversiteten indskrænkes, så indskrænkes den samlede genpulje som livet på Jorden har til rådighed. Det er altså ikke bare menneskets velbefindende og udvikling der står på spil. Det er hele livets potentiale for at udvikle sig, vi er i gang med at sætte over styr.
Det mest ironiske af det hele er, at vi gør det i udviklingens navn.

Man kan argumentere, at livets udvikling nok skal komme i gang igen, og uanset om det lykkes os at trække størstedelen af klodens arter med os inden menneskets dage på Jorden er talte, vil der jo nok være nogle få arter der overlever os som så kan danne grundlaget for at nye livsformer kan opstå. Men er det ikke en skam at milliarder af års evolution skal gå tabt, bare fordi vores udvikling tog en uhensigtsmæssig drejning og forårsagede en masseudryddelse?

Vi er overbeviste om at det kan gøres smartere. Det må være muligt for mennesket bevidst at udvikle sig i samspil med livets udvikling. Vi mener faktisk at denne opgave er så presserende, at vi gør det til vores levevej, at bidrage til at udviklingen går i denne retning, og det er baggrunden for at starte Habitats.

Tænk engang hvor meningsfuldt det ville være, hvis menneskets udvikling var et helt igennem positivt bidrag til evolutionens potentiale.

FORRETNING SOM METODE

Vores formål er at øge biodiversiteten, regenerere trængte økosystemtjenester og øge den oplevelsesmæssige og funktionelle værdi af vores natur.

Dette gør vi ved at skabe en forretning ud af at udvikle og formidle løsninger. Vi kombinerer drivkraft og visioner fra klima- og miljøbevægelsen med erhvervslivets evne til at skabe udvikling og værdi for mennesker. Vi tilslutter os drømmen om at skabe positiv helhedsorienteret vækst.

Vi mener at jordens klima, miljø og biodiversitet er for vigtigt til kun at være noget man beskæftiger sig med som frivilligt arbejde. Vi dedikerer derfor vores samlede kreative kræfter til at arbejde fuld tid for sagen. For os er den professionelle forretning vejen til at gøre en positiv forskel.

BEVIDSTHED OG PRAKSIS

I Habitats arbejder vi i spændvidden mellem det teoretiske og praktiske indenfor undervisning og design, således at de supplerer og forstærker hinanden.

Bevidsthed

Idemæssigt ligger Habitats arbejde i forlængelse af oplysningstankegangen, som den i Danmark er blevet udviklet og fremmet siden 1800-tallet. Denne tankegang betoner vigtigheden af den levende debat, det talte ord, og vores fælles ansvar for at uddanne og oplyse os som borgere i demokratiet, og i verden.

Det er et afgørende aspekt af bæredygtig udvikling, at der også sker en mental udvikling i menneskets opfattelse af hvem vi er, hvad vi er her for, og hvordan vores relationer til omgivelserne er. Derfor er Habitats også involveret i dannelsen og udbredelsen af en ny bevidsthed, således at miljø- og klimaproblemerne kan blive forstået og løst på et højere niveau end det teknologiske og organisatoriske.

Vi i Habitats har ikke alle svarene, kender ikke alle processerne eller resultaterne, men vi går gerne i front i arbejdet med at finde dem i en åben inkluderende proces, hvor der skabes et nyt natursyn og en ny kultur omkring naturen.

Den bevidsthed vi arbejder efter kalder vi "den empatiske bevidsthed" for at understrege betydningen af at kunne sætte sig i andres sted, og kunne handle derefter. Inspireret af Jeremy Rifkin mener vi at empatien må øges til ikke blot at omfatte vores medmennesker, men hele biosfæren.

Det er et opgør med den forståelse af vores forhold til natur, som har været fremherskende de sidste par hundrede år i den vestlige civilisation, hvor naturen er blevet set som et objekt og en ressource, vi kunne udnytte som vi havde lyst til. Nu begynder det at gå op for mennesket at vi selv er en del af naturen, og vi ikke kan behandle den dårligt og respektløst uden selv at lide under det. Det er uanset om det gælder problemer med klima, biodiversitet eller fødevarer.

De helt store spørgsmål er hvilke tankegange og principper skal erstatte den industrielle tankegang?
Og hvordan ser landskaber og byer ud skabt ud fra denne nye tankegang?

Det vil Habitats bidrage til at svare på; teoretisk såvel som praktisk. For oplysning alene skaber ikke forandring hverken af vores bevidsthed eller vores handlemønstre.

Praksis

Det er målet at designe og skabe robuste og levedygtige habitater. Den menneskenære naturs biologiske værdi skal øges, for derigennem at øge den oplevede, sundhedsmæssige og funktionelle værdi for mennesker.

Vi bidrager til at skabe en mere vild, sanselig og selvforvaltende naturkarakter og vi vil gøre dette til et æstetisk ideal. Vi skaber habitater der kan være med til at synliggøre hvordan vi som mennesker kan berige vores natur og gensidigt blive beriget igennem naturoplevelser.

Vi lægger desuden stor vægt på, at vi som en integreret del af designprocessen, inddrager relevante aktører og brugere i den indledende analyse, såvel som under og efter etableringen af habitaterne.

I vores designs takler vi klimaforandringerne proaktivt ved at skabe områder der kan håndtere byernes udfordringer med fremtidens store udsving i nedbør og temperaturer.


UDVIKLING MED NATUREN

Vi designer med naturens processer, som gennem evolutionen har været under udvikling i millioner af år. Som led i vores klimatilpasningsstrategier ligger der et stort potentiale i at lære at forstå og arbejde med naturens indbyggede fleksibilitet og robusthed. Dette potentiale kan bedst realiseres hvis vi begynder at indtænke naturens dynamikker i vores designprocesser, og netop arbejder med naturen og dens kredsløb.

Habitats udvikler og promoverer kort sagt et pragmatisk og æstetisk baseret forhold til naturen, der sikre livets fortsatte udvikling, øger vores livskvalitet og gør menneskets udvikling meningsfuld.

diagram_bæredygtighed_ver2.pdf

Nyheder

24.02.2021

Habitats deltager i internationalt samarbejde om nyt værktøj

BEHOVET FOR EN METODE For at vende det globale tab af biodiversitet, og sikre både gode samfund og

04.02.2021

Habitats stikker til søs - nyt projekt om blå biodiversitet med VELUX Fonden

Nyt projekt skal med støtte fra VELUX FONDEN udvikle et idékatalog til at sikre større opmærksomhed

31.01.2021

Den Vilde Byhave på Prags Boulevard er anlagt og klar til borgere og biodiversitet

Vi er meget glade for at fortælle, at Den Vilde Byhave hos Pelican Storgage på Prags Boulevard i Køb

15.09.2020

3 RÅD TIL BOLIGSELSKABER DER VIL HAVE MERE VILD NATUR

DANMARKS STØRSTE BOLIGADMINISTRATIONSORGANISATION HAR GJORT ØGET BIODIVERSITET TIL ET ”SIGNATURPROJE

01.09.2020

Forsyningsselskab viser vejen til flottere natur og fællesskab

For flere år siden tegnede Habitats en plan, der skulle omdanne et aflåst område med beton og spilde

22.06.2020

GRUNDET: Et vejlensisk oprør mod græsplæne-ørkener

Boligområdet Store og Lille Grundet i Vejle har fået nok af flade, trimmede græsplæner og mangel på

16.06.2020

Gedebukke opretholder steppe-natur ved Rødbyhavn

På tredje år arbejder Habitats med at sikre biodiversiteten på Rødbyhavns nedlagte baneterræn. Vores

26.02.2019

INFRANATUR KONFERENCE

Kom til konference om fremtidens forvaltning af byernes og infrastrukturens oversete natur d. 30. ap

16.08.2018

InfraNatur hjemmeside

Miljøstyrelsen har lavet en hjemmeside om natur i byen, hvor de har samlet alt officielt materiale

16.05.2018

Habitats med i Nordisk rapport om grøn infrastruktur

Habitats er meget glade for at kunne præsentere denne nye rapport om ’Grøn Infrastruktur i urbane mi

31.07.2017

InfraNatur Etape II

Habitats har sammen med Natur360 og Naturhistorisk Museum Aarhus vundet Miljøstyrelsens udbud "Natu

09.05.2017

Jernbanens rige natur

Habitats rådgiver Banedanmark og Miljøstyrelsen om hvordan de kan styrke den unikke biodiversitet kn

02.04.2017

Det Gode Levested – en kampagne for mennesker og natur og Utterslev

Habitats har, sammen med Rikke Milbak Biologisk Rådgivning, udarbejdet en et forslag til en kampagne

30.11.2016

Naturen Nu er i luften

På TV2 Lorrys hjemmeside kan du nu finde tips til oplevelser i naturen året rundt i det nye program

01.11.2016

Kampagne for naturen i Utterslev Mose

Habitats har netop vundet et udbud om en kampagnestrategi for naturen i Utterslev Mose for København

30.10.2016

Konference om erstatningsnatur

Når vi anlægger nye veje, jernbaner, byggeri eller opsætter vindmøller vil naturområder ofte blive p

08.10.2016

Elverparken er blevet Vild Med Vilje.

Stigende grundvand har gjort det stadigt vanskeligere at opretholde et klassiske parkpræg med tætkli

06.10.2016

Vild Med Vilje videoer på ALTIVISTEN

ALTIVISTEN tager sammen med Philip Hahn-Petersen på opdagelse i den danske natur. Du kan se med og l

12.09.2016

Grundfos bliver vært for det vilde

Grundfos inviterer naturen inden for og lader nu græsset gro på cirka en femtedel af de steder, hvor

10.09.2016

Lergravens Vild med Vilje

Der er håb for fremtidens generation af naturforkæmpere! Søde børn og arbejdsomme forældre tog hår

View image only